BEMANNING

Allmänna bestämmelser vid bemanning

Utgivet av Bemanningsföretagen 2010 och uppdaterat 2018 på grund av Förordning (EU) 2016/679 (GDPR).
Du kan även ladda ner våra leveransvillkor som pdf.

icon_round_plus3 LADDA NER PDF

1. OMFATTNING

1. OMFATTNING

1.1 Dessa bestämmelser gäller personaluthyrning, som bemanningsföretag (nedan kallad ”Leverantör”) utför åt kundföretag (nedan kallad ”Kund”).
1.2 Med personaluthyrning avses ett affärsmässigt och rättsligt förhållande mellan Leverantör och Kund i vilket Leverantören mot ersättning ställer egenanställd personal eller personal från underleverantör (”Uthyrd person”) till Kundens förfogande för att utföra arbete som hör till Kundens verksamhet under Kundens kontroll och ledning. Med ”Uppdrag/et” avses den urvalsprocess av Uthyrd person som sker vid personaluthyrning enligt punkten 2.2 och därefter tillhandahållandet av Uthyrd person.

2. AVTAL OM UPPDRAG

2.1 Kunden ska för Uppdraget ange erforderlig och korrekt information om de arbetsuppgifter som ska utföras, arbetets längd, arbetstider, tillämpligt kollektivavtal, andra lokala avtal som tillämpas eller andra omständigheter som är särskiljande för arbetet som ska utföras. Ändrade förhållanden ska skyndsamt meddelas Leverantören. Kunden ska vidare ange vilka krav som ställs på Uthyrd person såsom utbildning, yrkeskunskap eller annan erfarenhet samt andra faktorer som bör beaktas med hänsyn till arbetets utförande och dess säkerhet.
2.2 Leverantören ansvarar för att, mot bakgrund av erhållen information från Kund samt överenskomna krav enligt punkten 2.3, välja ut personer som föreslås som Uthyrd person. Leverantören ska härvid försöka klargöra och redovisa för Kunden vilka av Kundens angivna kriterier som den potentielle Uthyrd person uppfyller samt om det i övrigt föreligger omständighet av vikt som Kunden bör ta del av och som Leverantören är medveten om.
2.3 Uppdrag bekräftas av Leverantören genom en uppdragsbekräftelse där Uppdragets art, omfattning, pris, överenskomna krav och Uppdragets längd preciseras.
2.4 För Uppdraget gäller i övrigt de villkor som framgår av uppdragsbekräftelsen samt ABPU -10 om inte annat är uppenbart.
2.5 Vid bristande överensstämmelse mellan uppdragsbekräftelsen och ABPU -10 äger uppdragsbekräftelsen företräde.
2.6 Om Kunden inte godkänner uppdragsbekräftelsen, åligger det Kunden att senast inom fem (5) kalenderdagar från mottagandet av uppdragsbekräftelsen meddela Leverantören det. Om så inte sker anses avtal ha ingåtts i enlighet med det innehåll som framgår av uppdragsbekräftelsen och ABPU -10.
2.7 Vid överenskommelse om förändrat Uppdrag ska ny bekräftelse enligt punkt 2.3 skickas.
2.8 Om inhyrningen aktualiserar förhandling enligt lag eller kollektivavtal åvilar ansvaret härför Kund.

3. PRIS

3.1 Pris för Uppdrag anges i uppdragsbekräftelsen. Eventuell moms tillkommer på priset och på prisändringar enligt nedan
3.2 Om Leverantörens arbetskraftskostnader ökar till följd av ändrade kollektivavtal, lag eller ändrade skatter och arbetsgivaravgifter samt övriga avgifter har Leverantören rätt att, med retroaktiv verkan från dagen för ändringen, justera priset i motsvarande mån.
3.3 Vid Uppdrag som innebär att Leverantören ska avlöna Uthyrd person enligt regler om förtjänstläget hos Kunden har Kunden ansvar för att Leverantören erhåller korrekt information om det genomsnittliga förtjänstläget för jämförbara arbetstagargrupper hos Kunden. Kunden ansvarar för felaktigt angivet genomsnittligt förtjänstläge och ska ersätta Leverantören för skada hänförligt härtill. Kunden ska vidare ersätta Leverantören vid förändringar av genomsnittligt förtjänstläge hos jämförbar grupp, inklusive retroaktiva förändringar. Kunden ska informera Leverantören om tillämpligt kollektivavtal, dess förändringar samt vid begäran överlämna tillämpligt kollektivavtal till Leverantören.
3.4 Kunden är skyldig att utöver avtalat pris ersätta Leverantören för sådana tillkommande lönetillägg, t.ex. ersättning för övertidsarbete, arbetstidsförkortning, obekväm arbetstid, skifttillägg, som Uthyrd person har rätt till enligt kollektivavtal eller andra motsvarande regler. Betalning till Leverantören ska erläggas genom ett procentpåslag på priset som motsvarar det procentpåslag som lönetilläggen utgör av den Uthyrde personens lön.
3.5 Kunden ska ersätta Leverantören för traktamenten, logi och andra kostnadsersättningar avseende Uthyrd person och som är hänförligt till Uppdraget.

4. UPPDRAGETS UTFÖRANDE

4.1 Leverantören ska utföra urvalsprocessen och tillhandahålla utvald Uthyrd person under den tid som avtalats mellan parterna.
4.2 Leverantören äger rätt att efter samråd med Kunden byta ut Uthyrd person.
4.3 Vid oplanerad frånvaro, t.ex. sjukdom, , hos Uthyrd person äger Leverantören rätt, i mån av tillgänglig kompetens, att så snart möjligt tillhandahålla lämplig ersättare. Leverantören ansvarar inte för de eventuella skador, inklusive försening av arbete, Kunden kan åsamkas i anledning av oplanerad frånvaro.

5. ARBETSLEDNING

5.1 Det åligger Kunden att ansvara för arbetsledning av Uthyrd person, att ansvara för kontroll och uppföljning av den uthyrdes arbete samt att lämna erforderliga instruktioner, information samt tillhandahålla arbetsplats och nödvändig utrustning som behövs för Uthyrd persons arbetsuppgifter.
5.2 Kunden förbinder sig att behandla Uthyrd person rättvist och jämlikt i relation till sina egna arbetstagare och i enlighet med lag och god sed på arbetsmarknaden.

6. ARBETSMILJÖ

6.1 Det åligger Kunden att iakttaga 3 kap 12 § Arbetsmiljölagen genom att informera hos Kunden Uthyrd person om lagar och förordningar jämte egna interna instruktioner och rutiner som är hänförliga till verksamheten hos Kunden. Kunden ska vidare i övrigt vidta de skyddsåtgärder som behövs för att Uthyrd person inte ska utsättas för ohälsa eller olycksfall. Det åligger Kunden att tillhandahålla skyddsutrustning om inte annat särskilt avtalats.
6.2 Leverantören och skyddsombud hos Leverantören har rätt att när som helst under Uppdraget besöka Kunden för att kontrollera att arbetsmiljö för Uthyrd person är godtagbar. Finner Leverantören att arbetsmiljön ej kan anses vara godtagbar äger Leverantören efter samråd med Kundens skyddsombud rätt att återkalla Uthyrd person varvid Uppdraget omedelbart ska upphöra om inte annat avtalas. s Kunden ska ersätta Leverantören för dennes kostnader i anledning av sådant upphörande om arbetsmiljön uppenbart ej är godtagbar. Ersättningen ska utgå, för en period om resterande uppdragstid, dock max ett belopp motsvarande sex (6) månaders ersättning för Uppdraget. Det åligger Leverantören att försöka belägga den Uthyrda personen med annat arbete under aktuell period.
6.3 Kunden ska utan oskäligt dröjsmål lämna information till Leverantören om olycksfall, tillbud etc, enligt lag.
6.4 Uthyrd person ska följa de arbetstider som gäller för motsvarande personal hos Kunden. Kunden ska tillse att eventuellt övertidsarbete godkänns i förväg av Leverantören med hänsyn till det ansvar som Leverantören har för Uthyrd persons övertid enligt lag eller kollektivavtal.

7. REKLAMATION

7.1 Fel eller brist hänförligt till Leverantörens ansvar för Uppdraget ska av Kunden omgående skriftligen reklameras till Leverantören. Fel eller brist som upptäcks av Kunden efter det att Uppdraget slutförts eller upphört ska skriftligen reklameras senast inom sju (7) kalenderdagar efter det att Uppdraget har avslutats. Reklamationen ska innehålla tydlig uppgift om felets eller bristens art och omfattning.
7.2 Kundens rätt till skadestånd eller prisavdrag är förverkad om Kunden inte reklamerar inom föreskriven tid och på föreskrivet sätt.
7.3 Leverantören ska efter reklamation eller anmärkning beredas tillfälle att inom skälig tid avhjälpa felet eller bristen genom att ersätta Uthyrd person mot vilken reklamation riktats, innan Kund framställer anspråk på skadestånd eller prisavdrag. Vad som är skälig tid ska bedömas med hänsyn till art och omfattning av fel eller brist respektive möjligheten att tillhandahålla ersättningspersonal.
7.4 Krav på skadestånd eller prisavdrag gentemot Leverantören ska, för att kunna medföra rätt till ersättning, alltid föregås av reklamation och ska utan oskäligt dröjsmål av Kund framställas skriftligen dock senast inom tre (3) månader från det att Uppdraget, vartill kravet hör, avslutats.
7.5 Väsentliga anmärkningar avseende Uthyrd person ska av Kund framställas direkt till Leverantören och således ej till Uthyrd person vartill bristen hör eller till annan uthyrd personal.

8. ANSVAR

8.1 Leverantörens ansvar är begränsat till oaktsamhet vid urvalsprocessen för Uppdraget.
8.2 Kunden ansvarar för Uthyrd person såsom för egenanställd personal. Kunden är således själv ansvarig för fel och skada som Uthyrd person kan orsaka Kunden eller tredje man inom ramen för Uthyrd persons utförande av arbete åt Kunden.
8.3 Leverantören ansvarar inte i något fall för indirekt skada såsom t.ex. utebliven vinst, förlust eller annan följdskada, inklusive Kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man eller förlust av information.
8.4 Ansvar för personskada regleras enligt svensk lag.
8.5 Kunden bör teckna och upprätthålla för sin verksamhet adekvat försäkring, inklusive försäkring hänförlig till Uthyrd person och dennes arbete för Kunden. Uthyrd person ska i detta avseende anses jämställd med Kundens egna arbetstagare. Leverantören eller dess underleverantör har dock arbetsgivaransvaret för Uthyrd person, vilket bl.a. innebär att Leverantören eller dess underleverantör erlägger lön, sociala avgifter, arbetsskadeförsäkring och pensioner. Som följd av punkten 8.2 ansvarar Leverantören således inte för skada:
a) på Kundens motordrivna fordon eller för följdskador till sådana skador;
b) på gods som transporteras med Kundens egna eller inhyrda motordrivna fordon;
c) som omfattas av Trafikskadelagen eller motsvarande eller motsvarande utländsk lagstiftning;
d) som inträffar till följd av trafik med motorfordon när det används inom inhägnat tävlingsområde;
e) genom luftfartyg och inte heller det ansvar som kan åläggas den försäkrade i sin egenskap av flygansvarig;
f) till följd av kollision orsakad genom fartyg eller av deras bogserade föremål; eller
g) hänförlig till patientskada enligt lag.
8.6 Skulle skadeståndsansvar uppstå för Leverantören är Leverantörens ansvar begränsat till ett sammanlagt belopp om 25 prisbasbelopp, dock högst till priset för Uppdraget. Vid Uppdrag på löpande räkning utgörs priset för Uppdraget av priset för de senaste tolv (12) månaderna för Uppdraget. Om det pris som avtalats för Uppdraget understiger ett prisbasbelopp ska Leverantörens maximala ansvar istället vara begränsat till ett belopp som motsvarar ett prisbasbelopp. Med prisbasbelopp menas prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) gällande vid tiden för skadans uppkomst.
8.7 Leverantören ska teckna en ansvarsförsäkring med ett försäkringsbelopp som motsvarar ansvarsbeloppen enligt ovan i punkt 8. Leverantören ska på begäran av Kunden lämna bevis på att en sådan försäkring finns.

9. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

9.1 Leverantören ska tillse genom avtal med Uthyrd person att äganderätten till allt material och det resultat som Uthyrd person utför med anledning av Uppdraget (”Resultatet”) tillkommer Kunden, om inte annat följer av tvingande lag. All upphovsrätt exklusive ideell rätt liksom annan immateriell rätt till Resultatet ska således utgöra Kundens egendom. Kunden ska ersätta Leverantören vad Leverantören kan vara skyldig att betala till Uthyrd person för överlåtelse av den immateriella rättigheten enligt lag eller kollektivavtal. För uppfinning gäller att Kunden får inträda som rättsinnehavare avseende uppfinningen enbart enligt gällande lag eller berört kollektivavtal. Om Uthyrd person använder medtagen programvara eller annat verktyg vid utförande av arbete åt kunden, så övergår inte rätten till sådana verktyg till Kunden.
9.2 Leverantören ansvarar inte för Resultatets immaterialrättsliga intrång eller Uthyrd persons olovliga brukande av andras system.

10. PERSONUPPGIFTER

10.1 Part ansvarar för att följa tillämplig dataskyddslagstiftning. Inom ramen för Uppdraget bestämmer part ändamålen och medlen för sin behandling av personuppgifter och part är därmed självständigt personuppgifts-ansvarig för sådan behandling.
10.2 Om Uthyrd person inom ramen för Uppdraget behandlar personuppgifter för Kundens räkning, är Leverantören varken personuppgiftsansvarig eller personuppgiftbiträde för sådan behandling.

11. SEKRETESS

11.1 Leverantören och Kunden förbinder sig att hålla avtalets innehåll och andra uppgifter hänförliga till Uppdragets innehåll, såsom urvalsprocess och priser, konfidentiell.
11.2 Part har inte någon skyldighet att iaktta sekretess avseende sådan information som: a) vid tidpunkten för Uppdragets bekräftelse är allmänt tillgänglig; b) är känd för part före det att den andre parten avslöjat den; eller c) part är skyldig att avslöja enligt lag eller annan författning.
11.3 Punkt 11.1 och 11.2 ska överleva avtalets upphörande.
11.4 Leverantören ska tillse att Uthyrd person är bunden av en sekretessförbindelse med innebörden att denne har tystnadsplikt rörande förhållanden hos kunden. Sekretess skyldigheten gäller inte avseende sådan information som omnämns i punkten 11.2.

12. AVTALSTID

12.1 Detta avtal gäller från dag för uppdragsbekräftelse enligt punkten 2.3 och under i uppdragsbekräftelsen angiven tid.

13. AVTALETS UPPHÖRANDE I FÖRTID

13.1 Part äger säga upp avtalet till omedelbart upphörande genom skriftligt meddelande till den andre parten om:
a) den andra parten i något väsentligt hänseende bryter mot avtalet och inte har vidtagit rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig anmodan; eller b) den andra parten försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, träder i likvidation eller på annat vis kan antas ha kommit på obestånd eller om den andre parten beläggs med näringsförbud och part inte omedelbart efter begäran ställer betryggande säkerhet för sitt åtagande; eller c) om part utan medgivande från den andre parten överlåter avtalet på annan.
13.2 Leverantören äger rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om Kunden vidhåller begäran om att uthyrd personal ska efterge kravet på god yrkessed eller god sed på arbetsmarknaden. Detsamma gäller om Uthyrd person utsätts för diskriminering på grund av etnisk härkomst, kön, sexuell läggning, funktionshinder eller annan diskriminering i strid mot gällande lag eller i fall där Kund kräver Uthyrd persons medverkan till sådan diskriminering. Leverantören äger vidare säga upp avtalet till omedelbart upphörande vid situation enligt punkten 6.2.

14. BEFRIELSEGRUNDER

14.1 Part får inställa eller skjuta upp Uppdrag på grund av händelse som inträffar och som part inte rimligen kunnat förutse och som hindrar eller orimligt fördyrar genomförandet av Uppdraget. Part är inte ansvarig för skada eller försening som beror på sådan händelse eller svenskt eller utländskt lagbud eller myndighetsbeslut, våldshandlingar eller risk för våldshandlingar, naturhändelser, plötsligt skadegörande händelser, epidemier, arbetskonflikter eller annan ej förutsebar omständighet. Leverantören är inte heller ansvarig för att Uppdrag inställs eller skjuts upp eller för skada eller försening som beror på att här angivna omständigheter drabbar dennes underleverantör. Förbehållet i fråga om arbetskonflikt gäller även om parten själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.
14.2 Part ska snarast efter det att händelse enligt punkten 14.1 bedöms föreligga underrätta motparten. Är Uppdraget ännu efter tre (3) månader uppskjutet ska Uppdraget upphöra om inte parterna enas om annat. Om Uppdraget upphör äger Leverantören rätt till ersättning för dittills utfört arbete samt kostnader.

15. MEDDELANDEN

15.1 Samtliga meddelanden under detta avtal ska ske genom bud, rekommenderat brev, telefax eller epost till parternas i uppdragsbekräftelsen överenskomna adresser.
15.2 Meddelande ska anses ha kommit mottagaren tillhanda:
a) om avlämnat med bud: vid överlämnandet;
b) om avsänt med rekommenderat brev: två dagar efter avlämnande för postbefordran;
c) om avsänt med telefax: vid avsändandet om mottagande behörigen bekräftats; och
d) om avsänt med e-post: vid avsändandet om mottagande behörigen bekräftats.
15.3 Adressändring ska meddelas part på sätt som föreskrivs i denna bestämmelse.

16. TVISTER

16.1 Tvister rörande tolkning och tillämpning av avtalet avseende Uppdraget och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska med nedan angivna undantag hänskjutas till avgörande genom skiljedom enligt vid varje tid gällande svensk lag om skiljeförfarande.
16.2 Om värdet av det som yrkas uppenbart inte överstiger 25 gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarandet gällande prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110), respektive att parterna inte träffar överenskommelse om annat, ska skiljenämnden bestå av en skiljeman.
16.3 Såvitt avser ostridig förfallen fordran äger Leverantören dock alltid rätt att framställa krav vid allmän domstol
16.4 Om inte annat särskilt avtalats mellan parterna ska svensk rätt tillämpas.