REKRYTERING

Leveransvillkor vid rekrytering

ABRE-10 Utgivet av Bemanningsföretagen 2010. Du kan även ladda ner våra leveransvillkor som pdf.

icon_round_plus3 LADDA NER PDF

bemanningsföretag i Värnamo och gislaved

1. OMFATTNING

1.1 Dessa bestämmelser gäller vid rekryteringsuppdrag som leverantör (”Leverantören”) utför åt kundföretag (”Kunden”) om inte annat uttryckligen överenskommits.
1.2 Med rekryteringsuppdrag menas uppdrag som inne­bär att Kunden avser att anställa en eller flera perso­ner (”Kandidat/er”) som Kunden ger Leverantören i uppdrag att välja ut och presentera för Kunden (”Uppdrag/et”). I Uppdraget ingår inte att lämna ut uppgifter om Kandidater, som inte presenteras av Leverantören för Kunden.

2. AVTAL OM UPPDRAG

2.1 Uppdrag bekräftas genom ett av Leverantören och Kunden gemensamt undertecknat avtal i vilket Uppdragets innehåll preciseras. För Uppdraget gäller de villkor som framgår av avtalet och av ABRE- 10 om inte annat har särskilt avtalats eller är uppenbart.
2.2 Avtalet ska preciseras med avseende på Uppdragets art, omfattning, pris, ersättningsform, faktureringsmetod och Uppdragets längd. Därutöver ska avtalet mot bak­grund av Kundens angivna kravspecifikation innehålla överenskomna krav på Kandidaten. Avtal om Uppdrag gäller med ensamrätt om inte annat avtalats.
2.3 Vid bristande överensstämmelse mellan avtalet och ABRE -10 äger avtalet företräde.
2.4 Vid överenskommelse om förändrat Uppdrag ska nytt avtal tecknas enligt punkten 2.1.

3. UPPDRAGETS GENOMFÖRANDE

3.1 Uppdraget ska utföras med omsorg och i övrigt på ett fackmannamässigt sätt.
3.2 Kunden ska lämna Leverantören tillgång till de lokaler, den information och det underlag som är erforderligt för Uppdragets genomförande.

4. ERSÄTTNING

4.1 Ersättning för Uppdrag ska anges i avtalet. Leverantörens ersättning består av timarvode enligt löpande räkning eller avtalat pris.
4.2 Oavsett om fakturering av Uppdrag utförs enligt lö­pande räkning eller till avtalat pris har Leverantören rätt att vid avtalets ingående fakturera en startavgift.
4.3 Om Kunden inom tolv (12) månader från Uppdragets avslutande väljer att anställa ytterligare personer än vad som avtalats av de Kandidater som Leverantören pre­senterat, har Leverantören rätt till skälig ersättning av Kunden för varje sådan anställning.
4.4 Mervärdesskatt tillkommer på Leverantörens ersättning.

5. LÖPANDE RÄKNING

5.1 Om inte annat överenskommits utförs Uppdraget på löpande räkning enligt Leverantörens vid varje tid­punkt gällande prislista.
5.2 Kunden är skyldig att ersätta Leverantören för utlägg, rese-, logi- och traktamentskostnader som är nödvändiga för Uppdragets utförande.

6. AVTALAT PRIS

6.1 Med avtalat pris avses det arvode som ska erläggas oavsett Leverantörens tidsåtgång för Uppdragets utförande. Pris som enligt avtalet är beroende av en bestämd, men vid avtalets ingående okänd faktor, t.ex. den rekryterades lön, är att anse som avtalat pris. Om parterna träffar avtal om ändring av Uppdraget ska priset ändras.

7. BETALNING

7.1 Utförs Uppdrag till avtalat pris ska fakturering ske enligtöverenskommen betalningsplan, angiven i avtalet.
7.2 Betalning ska ske mot faktura. Vid betalning efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.
7.3 Betalar inte Kunden i rätt tid har Leverantören även rätt att efter skriftlig avisering därom till Kunden tills vidare avbryta Uppdraget till dess betalning skett. Är Kunden i dröjsmål mer än 30 dagar efter det att Leverantören anmodat Kunden att betala får Leverantören genom skriftligt meddelande i förtid säga upp avtalet i sin helhet. Säger Leverantören upp avtalet i förtid har Leverantören rätt till skadestånd.
7.4 Om Kunden avbryter Uppdraget innan det slut­förts och avbrytandet inte beror på avtalsbrott hos Leverantören har Leverantören rätt till ersättning för nedlagd tid och kostnader. Startavgift återbetalas inte. Uppdrag anses avbrutet om Kunden under ur­valsprocessen avsevärt förändrar Kandidats kravprofil.

8. REKLAMATION

8.1 Fel eller brist vad gäller Leverantörens utförande av Uppdraget ska av Kunden omgående skriftligen reklameras till Leverantören. Fel eller brist som upp­täcks av Kunden efter det att Uppdraget slutförts eller upphört ska skriftligen reklameras senast inom trettio (30) kalenderdagar efter det att Uppdraget avslutades.
Uppdraget är avslutat då anställningsavtalet under­tecknats eller Uppdraget annars får anses avslutat.
8.2 Reklamationen ska innehålla tydlig uppgift om felets eller bristens art och omfattning.
8.3 Kundens rätt till skadestånd eller prisavdrag är förverkad om Kunden inte reklamerar inom föreskriven tid och på föreskrivet sätt.
8.4 Leverantören ska efter reklamation eller anmärkning beredas tillfälle att inom skälig tid avhjälpa fel eller brist, genom ny rekrytering, innan Kund framställer anspråk på ersättning.
8.5 Skadeståndskrav gentemot Leverantören ska för att kunna medföra rätt till ersättning föregås av reklama­tion och ska utan oskäligt dröjsmål av Kund framställas skriftligen dock senast inom tre (3) månader från det att Uppdraget, vartill kravet hör, avslutats.

9. ANSVAR

9.1 Leverantören ansvarar, med nedan angivna begräns­ningar, gentemot Kunden för skada som vållats Kunden på grund av försummelse av Leverantören. Skadeståndsansvaret omfattar inte i något fall ansvar för följdskada eller indirekt skada såsom utebliven vinst, förlust eller minskad omsättning. Leverantörens ansvar är per Uppdrag begränsat till ersättningen för Uppdraget dock max 10 gånger det vid avtalets träffande gällande prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) omallmän försäkring.
9.2 Leverantören är inte i något fall ansvarig för skada som beror på av Kunden lämnade felaktiga instruktioner eller bristande underlag eller att Kunden inte medverkat till Uppdragets genomförande.
9.3 Leverantören ska teckna en ansvarsförsäkring med ett försäkringsbelopp som motsvarar ansvarsbeloppen enligt ovan i punkt 9. Leverantören ska på begäran av Kunden lämna bevis på att en sådan försäkring finns.

10. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

10.1 Avtal om Uppdrag mellan parterna innebär inte att äganderätten till material eller immateriella rättigheter hänförliga till respektive parts rekryteringsprocess överförs till den andre parten.

11. PERSONUPPGIFTER

11.1 Leverantören ska tillse att Kandidaten givit samtycke till Kundens hantering av personuppgifter, i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204), som kan anses nödvändig i anledning av Uppdraget. Kunden är per­sonuppgiftsansvarig för dessa uppgifter.
11.2 För det fall Uppdrag innebär att Kundens egen re­kryteringsprocess används och uppgifter ska överföras till Leverantören, ska Kunden tillse att Kandidaten givit samtycke till Leverantörens hantering av per­sonuppgifter, i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204), som kan anses nödvändig i anledning av Uppdraget. Leverantören är personuppgiftsansvarig för dessa uppgifter.

12. SEKRETESS

12.1 Leverantören och Kunden förbinder sig att hålla avtalets innehåll och andra uppgifter hänförliga till Uppdragets innehåll, såsom t.ex. priser, CV, Kandidatprofil och den andre partens rekryteringsprocess, konfidentiell. Det åligger parterna att tillse att endast anställda eller underleverantörer som är i behov av sekretessbelagda uppgifter för Uppdragets utförande får ta del av dessa samt att anställda eller underleverantörer som kommer i kontakt med sådana uppgifter är bundna att iaktta sekretess som följer av dessa bestämmelser.
12.2 Part har inte någon skyldighet att iaktta sekretess avseende sådan information som: a) vid tidpunkten för Uppdragets bekräftelse är allmänt tillgänglig;
b) är känd för part före det att den andre parten avslöjat den; eller
c) part är skyldig att avslöja enligt lag eller annan för­fattning.
12.3 Punkt 12.1 och 12.2 ska överleva avtalets upphörande.

13. AVTALSTID

13.1 Detta avtal gäller från dag för undertecknande av avtal enligt punkten 2.1 och under i avtalet angiven tid.

14. AVTALETS UPPHÖRANDE I FÖRTID

14.1 Part äger säga upp avtalet till omedelbart upphörande genom skriftligt meddelande till den andre parten om: a) den andra parten i något väsentligt hänseende bry­ter mot avtalet och inte har vidtagit rättelse inom tret­tio (30) dagar efter skriftlig anmodan; eller
b) den andra parten försätts i konkurs, inleder ackords­förhandlingar, träder i likvidation eller på annat vis kan antas ha kommit på obestånd eller om den andre par­ten beläggs med näringsförbud och part inte omedel­bart efter begäran ställer betryggande säkerhet för sitt åtagande; eller
c) om part utan medgivande från den andre parten överlåter avtalet på annan.
14.2 Avtalet kan även upphöra i förtid i enlighet med punkten 7.3.

15. BEFRIELSEGRUNDER

15.1 Part får inställa eller skjuta upp Uppdrag på grund av händelse som inträffar och som part inte rimligen kunnat förutse och som hindrar eller orimligt fördy­rar genomförandet av Uppdraget. Part är inte ansvarig för skada eller försening som beror på sådan händelse eller svenskt eller utländskt lagbud eller myndighets­beslut, våldshandlingar eller risk för våldshandlingar, naturhändelser, plötsligt skadegörande händelser, epi­demier, arbetskonflikter eller annan ej förutsebar om­ständighet. Leverantören är inte heller ansvarig för att Uppdrag inställs eller skjuts upp eller för skada eller försening som beror på att här angivna omständighe­ter drabbar dennes underleverantör. Förbehållet i fråga om arbetskonflikt gäller även om parten själv är före­mål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.
15.2 Part ska snarast efter det att händelse enligt punkten 15.1 bedöms föreligga underrätta motparten. Är Uppdraget ännu efter tre (3) månader uppskjutet ska Uppdraget upphöra om inte parterna enats om annat. Om Uppdraget upphör äger Leverantören rätt till ersättning för dittills utfört arbete samt kostnader.

16. MEDDELANDEN

16.1 Samtliga meddelanden under detta avtal ska ske genombud, rekommenderat brev, telefax eller e-post till par­ternas i avtalet överenskomna adresser.
16.2 Meddelande ska anses ha kommit mottagaren tillhanda: a) om avlämnat med bud: vid överlämnandet;
b) om avsänt med rekommenderat brev: två dagar efter avlämnande för postbefordran;
c) om avsänt med telefax: vid avsändandet om mot­tagande behörigen bekräftats; och
d) om avsänt med e-post: vid avsändandet om mot­tagande behörigen bekräftats.
16.3 Adressändring ska meddelas part på sätt som föreskrivs i denna bestämmelse.

17. TVISTER

17.1 Tvister rörande tolkning och tillämpning av avtalet avseende Uppdraget och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska med nedan angivna undantag hänskjutas till avgörande genom skiljedom enligt vid varje tid gällande svensk lag om skiljeförfarande.
17.2 Om värdet av det som yrkas uppenbart inte överstiger 25 gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfaran­det gällande prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, respektive att parterna inte träf­far överenskommelse om annat, ska skiljenämnden bestå av en skiljeman.
17.3 Såvitt avser ostridig förfallen fordran äger Leverantören dock alltid rätt att framställa krav vid allmän domstol.
17.4 Om inte annat särskilt avtalats mellan parterna ska svensk rätt tillämpas.