BEMANNING

Rekommenderad ansvarsfördelning

Vi är alltid noga med att ha en bra relation till våra kunder. Med en tydlig arbetsfördelning får man ett effektivare samarbete som alla tjänar på. Vid inhyrning av personal mellan bemanningsföretag och kund brukar vi rekommendera följande ansvarsfördelning:

BEMANNINGSFÖRETAGET ANSVARAR FÖR ATT:

 • Uthyrd personal har kompetens för de aktuella arbetsuppgifterna.
 • Uthyrd personal är införstådd med skyldigheten att i alla delar följa kundens lokala säkerhetsföreskrifter och instruktioner.
 • Uthyrd personal utrustas med arbetskläder (byxor, t-shirt) och ordinära skyddsskor för inomhusbruk.(Gäller industri och lagerpersonal).
 • Uthyrd personal, omgående till inhyrarens närmsta arbetsledare, rapporterar risker, brister och liknande som de eventuellt uppmärksammar i sitt arbete samt även till bemanningsföretaget.

KUNDEN ANSVARAR FÖR:

 • Att utrusta inhyrd personal med nödvändig skyddsutrustning och klädsel utöver vad som anges i punkt tre ovan. (Gäller industri och lagerpersonal)
 • Att informera inhyrd personal om lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter.
 • Att informera inhyrd personal om rutinerna vid eventuella utrymningslarm, om utrymningsvägar och om var återsamlingsplatserna är belägna.
 • Att informera inhyrd personal om var ”första hjälpen” utrustning finns och vem/vilka som har genomgått ”första hjälpen” utbildning.
 • Att tillhandahålla erforderliga personalutrymmen.
 • Att inhyrd personal får de instruktioner som de behöver för att kunna arbeta på ett säkert sätt med den utrustning, de verktyg, de maskiner som inhyraren tillhandahåller.
 • Att inhyrarens arbetsledare genom regelbunden tillsyn förvissat sig om att även inhyrd personal ges förutsättningar för att kunna arbeta utan risk för ohälsa eller olycksfall.
 • Att informera skyddsombudet inom det aktuella skyddsområdet om att inhyrd personal finns på arbetsstället och om deras arbetsuppgifter.
 • Att samordningen följs enligt Arbetsmiljölagen kap 3.
 • Att alla tillstånd och dispenser finns för arbetets utförande (t.ex. dispenser för nattarbete).